hop co dong 2

Thông tin cần biết khi tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015:

1. Giấy Mời Họp.

2. Thư xác nhận tham dự họp đại hội cổ đông năm 2015.

3. Giấy ủy quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

4. Tờ trình:

Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính.

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty năm 2015.

5. Văn bản về việc ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì 2015- 2020:

– Quy định về việc tham gia đề cử ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kì 2015- 2020.

Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát nhiệm kì 2015- 2020.

Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kì 2015- 2020.

Mẫu bản thông tin cá nhân.

Mẫu đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát ( dùng cho  cổ đông cá nhân).

Mẫu đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (dùng cho cổ đông cá nhân).

Mẫu đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (dùng cho cổ đông tổ chức).

Mẫu đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (dùng cho cổ đông tổ chức).

 

Nguồn: Công ty cổ phần Constrexim Số 1 (CONFITECH)