Hội Đồng Quản Trị  Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Là một trong những người sáng lập Công ty Cổ phần Constrexim Số 1 (CONFIT...