ông Vũ Mạnh Hùng trình bày

Ngày 17/5/2018, Đại hội Cổ Đông đã diễn ra tại địa chỉ văn phòng Công ty Constrexim số 1. Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội Cổ Đông năm 2018, Công ty CP Constrexim số 1 ( confitech ) công bố văn bản : ” NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 “.

Nội dung file văn bản xem link sau:

>> NGHỊ_QUYẾT_DHCD_2018 <<

ông Vũ Quang Hiển phát biểu
ông Vũ Quang Hiển phát biểu

Một vài hình ảnh Đại Hội xem thêm…