• Hạ tầng khu hành chính tỉnh Vĩnh Long
  • Hạ tầng khu hành chính tỉnh Vĩnh Long
  • Hạ tầng khu hành chính tỉnh Vĩnh Long
  • Hạ tầng khu hành chính tỉnh Vĩnh Long
  • Hạ tầng khu hành chính tỉnh Vĩnh Long
  • Hạ tầng khu hành chính tỉnh Vĩnh Long
  • Hạ tầng khu hành chính tỉnh Vĩnh Long
  • Hạ tầng khu hành chính tỉnh Vĩnh Long
  • Hạ tầng khu hành chính tỉnh Vĩnh Long

Chi tiết

Mô tả

Dự án Khối nhà làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan Khối tổng hợp (Khối 2) Khu hành chính tỉnh Vĩnh Long