• Nhà máy nước (WTP) và trạm xử lý nước thải  (ETP) – Nhà máy giấy Lee and Man Hậu Giang
  • Nhà máy nước (WTP) và trạm xử lý nước thải  (ETP) – Nhà máy giấy Lee and Man Hậu Giang
  • Nhà máy nước (WTP) và trạm xử lý nước thải  (ETP) – Nhà máy giấy Lee and Man Hậu Giang
  • Nhà máy nước (WTP) và trạm xử lý nước thải  (ETP) – Nhà máy giấy Lee and Man Hậu Giang

Chi tiết

Mô tả

Tên cơ quan ký hợp đồng: Công ty giấy Lee and  Man Việt nam